luxury residencesluxury residences
Spetses panorama 1
Spetses panorama 1
Slider

Συνασπισμός των νησιών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών. Το σύμφωνο της 30ης Ιανουαρίου 1823

Στις 18 Ιανουαρίου 1823 δημοσιεύεται διάταγμα με το οποίο ορίζεται ως έδρα της κυβέρνησης το Ναύπλιο. Μόλις το πληροφορείται ο Κολοκοτρώνης φροντίζει να απομακρύνει από τη φρουρά της πόλης αυτούς που δεν ανήκαν στην παράταξη του. Έτσι ενισχύεται η δύναμη του και το Ναύπλιο βρίσκεται ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχο του. Αλλά και η κυβέρνηση στη διαμάχη της με τον Κολοκοτρώνη βρίσκει ισχυρό σύμμαχο στο συνασπισμό των τριών νησιών.

Την ιδέα της συνένωσης των νησιών είχε υποβάλει στους Υδραίους προκρίτους η κυβέρνηση ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου 1822 με έγγραφο της, που το υπογράφουν ο Κανακάρης, ο Ορλάνδος και ο Νέγρης.

22. Αναργύρου Ανδρέου Χατζηαναργύρου, «Τα Σπετσιωτικά», Αθήνησι 1861. Επανέκδοσις της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τεύχος II, Αθήναι 1979, σελ! 321 -322.

23. Γράφει για τον Τομπάζη ο Α. Ορλάνδος: «Ευρών δε τον τόπον εις την μεγαλητέραν ανωμαλίαν, ως εκ των προγενεστέρων περιστάσεων, μη ων δε και ο κατάλληλος άνθρωπος προς τοιούτον μέγαν σκοπόν, δεν εχρησίμευσεν, ειμή μάρτυς μόνον της καταστροφής παντός ο,τι μέχρι τούδε διά τοιούτων και τοσούτων θυσιών κατωρθώθη παρά των Ελλήνων επί της πολύπαθους εκείνης νήσου».
Αναστασίου Ορλάνδου, ό.π., τ. Α', σελ. 374.

«... Φροντίσατε να συνέλθετε μετά των κυρίων Σπετσιωτών», έλεγε το έγγραφο, «γράφοντες και προσκαλούντες τους εγκριτωτέρους εξ αυτών και να συνομιλήσετε ως αδελφοί εις τούτο διά να δυνηθήτε ταχέως να απαντήσετε προς την Διοίκησιν, διότι ο καιρός βραχύς. Όσον διά τους κυρίους Ψαριανούς, οι εδώ ευγενέστατοι βουλευταί των Ψαρών έχουσι την κατά ταύτα πληρεξουσιότητα, και όταν είναι να ανταμωθήτε μετά των κ. κ. Σπετσιωτών γράψατε προς την ευγενείαν των διά να συνέλθωσιν αυτόσε και να συνδιασκεφθήτε. Η Διοίκησις αναγνωρίζουσα εις τας τρεις αυτάς νήσους το ήμισυ της Ελληνικής δυνάμεως και φρόνησιν και πατριωτισμόν, έκρινεν εύλογον να μην απάντηση προς την Γερουσίαν και τους στρατηγούς ειμή μετά την απόφασίν σας».24

Οι πρόκριτοι της Ύδρας αλλά και των δύο άλλων νησιών ανησυχούσαν, γιατί, μολονότι η κυβέρνηση είχε προκηρύξει εκλογές, οι βουλευτές, σε μια εποχή μάλιστα που αναμενόταν η έξοδος του εχθρικού στόλου, δε συναθροίζονταν ένεκα της διαμάχης μεταξύ των «Κολοκοτρωνικών» και των «Αντικολοκοτρωνικών». Έτσι, Υδραίοι, Σπετσιώτες και Ψαριανοί επεδίωκαν με το συνασπισμό τους να ασκήσουν πίεση ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Την πρωτοβουλία για τη συνένωση των τριών ναυτικών νησιών αναλαμβάνουν οι Υδραίοι με την παρακάτω επιστολή προς τους προκρίτους των Σπετσών:

«Σας είναι γνωστά τα πράγματα της Πελοποννήσου και στοχαζόμεθα να μη σας λανθάνη ότι, εάν οι Πελοποννήσιοι μείνωσιν εις τα τοιαύτα σχίσματα και αμέλειαν του συστήματος, χάνονται αφεύκτως αυτοί, χανόμεθα όμως και ημείς και το έθνος όλον, εάν δεν προλάβωμεν το πράγμα. Διά τούτο, αδελφοί, επειδή παρατηρούμεν ότι αι νήσοι όλαι και οι περισσότεροι των Πελοποννησίων αυτών έχουσιν εις υπόληψιν τας τρεις νήσους μας, σας παρακαλούμεν να στείλετε τους πληρεξουσίους εδώ, ή να στείλωμεν ημείς αυτού διά να συσκεφθώμεν τι μέλλει να πράξωμεν διά την κοινήν μας σωτηρίαν και δι 'εκείνην του λοιπού έθνους και να ιδώμεν να προσκαλέσωμεν και τας άλλας νήσους εις γενικήν συνέλευσιν. Στοχασθήτε ότι οι Πελοποννήσιοι ακόμη δεν επεμελήθησαν διά την εκλογήν των νέων μελών της Διοικήσεως, και το πράγμα δεν επιδέχεται αναβολήν, επειδή εάν έλθη η άνοιξις και το γένος μας ευρεθή εις την παρούσαν αταξίαν, είναι ο έσχατος όλεθρος όλων μας. Διά τούτο πρέπει, αδελφοί, να μην αδιαφορήσωμεν, ούτε να αμελήσωμεν στιγμήν. Σας παρακαλούμεν λοιπόν, όσον τάχιον, να μας αποκριθήτε φανερώνοντας μας εάν αγαπάτε να στείλετε τους πληρεξουσίους εδώ, ή να στείλωμεν ημείς αυτού, διά να μη γίνη παραμικρά αργοπορία εις το πράγμα, αλλά ενόσω είμεθα εν καιρώ 

24. Διονυσίου Α. Κόκκινου, ό.π., τ. 3, σελ. 440.

 

 

TSAKALAKOS ROOMS SPETSES
Hotel kamelia spetses
 
 
VILLA MARINA